Overslaan en naar de inhoud gaan

Juridische informatie en Verkoopvoorwaarden

Deze website is een hulpmiddel om snel informatie terug te vinden over de producten van SAINT-GOBAIN GLASS. De onderneming heeft zich alle moeite getroost opdat de aangeboden informatie correct zou zijn. Toch kan SAINT-GOBAIN GLASS niet garanderen dat het informatieaanbod volledig en steeds up-to-date is.Het is evenmin uitgesloten dat er fouten in de tekst of de beelden geslopen zijn. Daarom beveelt SAINT-GOBAIN GLASS aan om contact op te nemen met een verantwoordelijke van SAINT-GOBAIN GLASS BENELUX vooraleer beslissingen te nemen of acties uit te voeren op basis van deze informatie. De onderneming aanvaardt onder geen enkel beding de verantwoordelijkheid voor om het even welke vorm van schade die voortvloeit uit de informatie verstrekt in deze website.

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 op de bescherming van de privacy worden al uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk behandeld. U hebt het recht uw gegevens in te kijken, te corrigeren en te laten verwijderen. Neem hiervoor schriftelijk contact met ons op met opgave van uw naam, voornaam en adres.

De website http://www.saint-gobain-glass.com is een publicatie van Saint-Gobain Innovative Materials Belgium.

Einsteinlaan 6

1300 Waver

België

E-mail : glassinfo.be@saint-gobain-glass.com

Algemene verkoopvoorwaarden

1. Algemene bepalingen

Deze algemene verkoopvoorwaarden (de “Algemene voorwaarden”) zullen van toepassing zijn op alle overeenkomsten die worden aangegaan tussen de nv Saint-Gobain Innovative Materials Belgium SA (de “Verkoper”) en elke klant (de “Koper”) met betrekking tot de verkoop van producten die door de Verkoper worden vervaardigd en/of verkocht (de “Goederen”), maar ook de verstrekking van eventuele diensten. Ze kunnen onderworpen worden aan latere aanpassingen.

Door een Bestelling te plaatsen (hierna gedefinieerd) bij de Verkoper, wordt de Koper geacht deze Algemene voorwaarden zonder voorbehoud te hebben aanvaard. Tenzij uitdrukkelijk en vooraf en schriftelijk anders overeengekomen door de Verkoper, zijn deze Algemene voorwaarden van toepassing met uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden die worden beschreven in de Bestelling van de Koper, zijn algemene aankoopvoorwaarden of, meer algemeen, de commerciële documenten van de Koper, ongeacht de datum van deze algemene voorwaarden of documenten.

2. Offertes en Bevestigingen van Bestellingen

Een prijsofferte (een “Offerte”) van de Verkoper is gedurende 7 kalenderdagen geldig, tenzij anders vermeld in de Offerte.

Een Offerte is bindend (en wordt hierna een “Bindende Offerte” genoemd) voor de Verkoper, na ontvangst door de Verkoper van een schriftelijke bestelling (een “Bestelling) van de Koper binnen de 7 dagen na het verzenden van de Offerte door de Verkoper of binnen de periode die in de Offerte wordt vermeld.

Na deze periode en indien er geen Offerte bestaat, is enkel een schriftelijke bevestiging van bestelling (een “Bevestiging van Bestelling”) die door de Verkoper wordt uitgegeven, bindend voor de Verkoper.

3. Prijzen

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, moeten alle transacties in euro worden uitgevoerd.

Tenzij er binnen de periode van 7 dagen die in bovenstaande § 2 wordt vermeld, een Bestelling wordt geplaatst, zijn de prijzen (inclusief verpakkingskosten) in de Offertes, catalogi en tarieven van de Verkoper op elk moment aan wijzigingen onderworpen.

Tenzij anders vermeld in de Bindende offerte of Bevestiging van Bestelling, zijn de prijzen van de Goederen exclusief btw en andere kosten en worden ze “EXW-site van de Verkoper, BELGIË” (INCOTERMS 2010) vermeld.

Indien echter de prijs met meer dan 5% stijgt tussen de datum van de Bindende offerte of de Bevestiging van Bestelling en de Leveringsdatum (zoals verder gedefinieerd in § 5), zal deze Bindende offerte of Bevestiging van Bestelling in die zin worden aangepast. In dit laatste geval zal de Koper het recht hebben de Bestelling te annuleren.

4. Gewicht, hoeveelheden en maten

De indicatie van gewicht, hoeveelheden en maten op de verpakkingen, zakken enz. van de Verkoper, is bij benadering en onderworpen aan algemeen aanvaarde afwijkingstoleranties.

5. Levering

De Goederen worden geleverd en van etiketten voorzien in verpakkingen volgens de praktijken van de Verkoper, tenzij de Koper specifieke verpakkingen en etikettering aanvraagt en dit door de Verkoper werd aanvaard.

Tenzij anders vermeld in de Bindende Offerte of in de Bevestiging van Bestelling, worden de Goederen EXW op de site van de Verkoper in België (Incoterms 2010) geleverd en zullen de Goederen geleverd worden op de datum (de “Leveringsdatum”) die wordt vermeld in de Bindende offerte of Bevestiging van Bestelling, rekening houdend met de bepalingen van onderstaande § 6.

Na voorafgaande overeenkomst met de Verkoper kan de Koper de Goederen zelf in ontvangst nemen in de gebouwen van de Verkoper of ze laten leveren.

Indien het transport wordt georganiseerd door de Verkoper of door zijn vrachtwagens, is een half uur wachttijd aanvaardbaar om te lossen. Na deze periode heeft de Verkoper of zijn vervoerder het recht om kosten te eisen voor wachttijd.

In dat geval zullen het transport en de levering in elk geval voor rekening en voor risico van de Koper zijn.

6. Levertijden

Tenzij anders vermeld in de Bindende Offerte of Bevestiging van Bestelling zijn de Leveringsdata die in deze documenten vermeld worden, bij benadering en louter ter informatie. In geval van een latere levering moet de Verkoper de Koper zo snel mogelijk op de hoogte brengen.

Tenzij zoals voorgeschreven door wettelijke bepalingen van dwingend recht, kan het niet nakomen van de Leveringsdata door de Verkoper in geen geval aanleiding geven tot de annulering van een Bestelling, noch tot enige compensatie of schadevergoeding van welke aard dan ook.

De Koper heeft echter niet het recht een Bestelling te annuleren indien de betrokken Goederen specifiek voor die Koper werden vervaardigd. Indien de Bestelling over meerdere leveringen moet worden gespreid, zal elke levering beschouwd worden als een aparte overeenkomst: een vertraging in een of meerdere leveringen kan de Verkoper niet het recht geven om de overige leveringen te annuleren.

7. Facturering en betalingen
 

7.1. De facturen van de Verkoper zijn - tenzij anders vermeld op de factuur - netto, zonder korting of inhouding en zonder kosten voor de Verkoper in België betaalbaar tegen de vervaldag die op voornoemde facturen wordt vermeld.

7.2. Onverminderd andere rechten van de Verkoper, leidt elke gedeeltelijke of totale niet-betaling van een factuur op de vervaldag ipso jure en zonder verdere kennisgeving tot intresten wegens laattijdige betaling, overeenkomstig de Belgische wetgeving op laattijdige betalingen (de wetten van 07.08.2002 en 22.11.2013), evenals tot een vergoeding overeenkomstig voornoemde wetgeving, maar met ten minste van 10% van het gefactureerde bedrag, met een minimum van 100 euro.

7.3. Indien een Bestelling betrekking heeft op meerdere leveringen en in geval van verschillende Bestellingen die de Verkoper binden, geeft het niet betalen voor één levering of één Bestelling de Verkoper de toestemming om alle verdere leveringen zonder kennisgeving op te schorten tot alle betalingen voldaan zijn.

8. Clausule van eigendomsvoorbehoud

De eigendom van de Goederen blijft in handen van de Verkoper tot de prijs ervan volledig werd betaald, inclusief eventuele openstaande intresten of kosten of eventuele bijkomende kosten. In dit verband vormt de levering van een instrument waaruit een betalingsverplichting voortvloeit, zoals een kredietbrief of bankgarantie of een ander instrument, geen betaling in de betekenis van onderhavige clausule; de originele claim van de Verkoper op de Koper blijft bestaan, samen met alle rechten en zekerheden die ermee verband houden, onder andere het eigendomsvoorbehoud, tot voornoemd instrument daadwerkelijk werd betaald.

Door met de Verkoper een overeenkomst aan te gaan, moet de Koper zijn klanten of schuldeisers inlichten over het bestaan van deze clausule van eigendomsvoorbehoud en alle nodige maatregelen treffen opdat deze clausule beantwoordt aan eventuele toepasselijke wetten en voorschriften.

Vanaf de effectieve Leveringsdatum van de Goederen tot de overdracht van eigendom van de Goederen aan de Koper, zoals beschreven in deze Clausule van eigendomsvoorbehoud moet de Koper er op eigen kosten voor zorgen dat ze veilig bewaard worden en draagt hij alle risico's en aansprakelijkheden in alle gevallen. Bijgevolg verbindt de Koper zich er persoonlijk toe om de Goederen, zolang de prijs en bijhorende bedragen niet volledig betaald zijn, niet te veranderen of van de hand te doen door ze in onderpand te geven of andere gelijkaardige rechten of garanties over de Goederen toe te staan. De Koper verbindt zich er integendeel toe om er constant voor te zorgen dat de Goederen duidelijk identificeerbaar zijn als eigendom van de Verkoper en dienovereenkomstig een verzekering aan te gaan om eventuele risico's te dekken (ook in geval van overmacht) die zich kunnen voordoen met betrekking tot de Goederen, tot de volledige prijs ervoor werd betaald.

In geval van een tekortkoming in het tijdig betalen van één factuur kunnen alle Goederen die in het bezit van de Koper zijn en waarvan de prijs nog niet volledig werd betaald, door de Verkoper in beslag worden genomen voor rekening en op risico van de Koper en overeenkomstig de toepasselijke wet over worden beschikt. Goederen die de Koper nog steeds in zijn bezit heeft, zullen geacht worden deze te zijn waarvoor de betaling nog open staat. Eventuele doorverkoop van de Goederen door de Koper voordat de totale prijs en bijhorende bedragen volledig werden betaald, zal leiden tot de automatische overdracht aan de Verkoper van de vorderingen en rechten van de Koper naar aanleiding van de voornoemde verkoop, binnen de grenzen van de vorderingen en rechten van de Verkoper. De Koper verbindt zich ertoe de nieuwe koper in te lichten over deze overdracht en op eerste verzoek van de Verkoper alle nodige informatie te verstrekken zodat de Verkoper de overgedragen vorderingen kan innen.

In geval van faillissement of gerechtelijk akkoord of vereffening van de Koper kunnen de Goederen of, in geval van een doorverkoop, de prijs en bijhorende bedragen, door de Verkoper opgeëist worden overeenkomstig de toepasselijke wetten en voorschriften.

9. Aanvaarding van goederen
 

9.1. De Koper is ervoor verantwoordelijk de conformiteit met normen of specificaties van de Goederen te controleren binnen de 8 (acht) dagen na de Leveringsdatum en de Verkoper binnen dezelfde termijn schriftelijk op de hoogte te brengen over een afwijking of probleem. Op het einde van deze periode worden de producten als aanvaard en zonder defecten beschouwd. Onverminderd onderstaand artikel 10 zullen claims die de Verkoper na deze periode bereiken, niet aanvaard worden en in dat geval kan de aansprakelijkheid van de Verkoper op geen enkele manier worden ingeroepen.

9.2. Indien de geleverde Goederen niet conform zij met de Bindende Offerte of indien ze per vergissing door de Verkoper naar de Koper werden gestuurd, is de aansprakelijkheid van de Verkoper in elk geval beperkt tot de vervanging van de defecte Goederen. De kosten die worden gemaakt voor het terugzenden van de Goederen naar de Verkoper, evenals de kosten voor een nieuwe levering aan de Koper, worden door de Verkoper gedragen.

9.3. Indien zou blijken dat de Koper zich onterecht beroepen heeft op niet-conformiteit of fout vanwege de Verkoper, is de Koper ipso jure en zonder kennisgeving aansprakelijk voor een vergoeding wegens administratieve kosten van 20% van de prijs van de betwiste Goederen, onverminderd het recht van de Verkoper om schadevergoeding te eisen voor geleden verliezen of schade.

10. Garantie / claims

De Verkoper garandeert dat de Goederen conform zullen zijn met de Bindende Offerte of de Bevestiging van Bestelling.

De garantie van de Verkoper heeft geen betrekking op verliezen of schade wegens niet-correcte montage, opslag of verwerking of het niet-naleven van de specificaties en instructies door de Koper en inbreuken op eventuele toepasselijke wetten en voorschriften.

Claims van een Koper ontslaat de Koper niet van zijn verplichting om de facturen van de Verkoper te betalen.

Elke claim van de Koper met betrekking tot het gewicht, de hoeveelheid, maten en/of eventuele zichtbare defecten aan de Goederen moeten aan de Verkoper gemeld worden volgens bovenstaand art. 9. Deze verplichting ontslaat de Koper in geen geval van het uitvoeren van de vereiste formaliteiten rond claims ten opzichte van de vervoerder(s).

Elke claim met betrekking tot de kwaliteit van de Goederen, die niet beantwoordt aan de specificaties die voortvloeien uit de Bindende Offerte of Bevestiging van Bestelling moet binnen dezelfde periode van acht (8) werkdagen of onmiddellijk na vaststelling - hetgeen zich eerst voordoet - aan de Verkoper gemeld worden.

De Koper heeft niet het recht Goederen naar de Verkoper terug te sturen zonder relevante voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de Verkoper.

De Goederen worden als onherroepelijk door de Koper aanvaard beschouwd indien deze laatste binnen voornoemde termijnen geen claim heeft ingediend.

De aansprakelijkheid van de Verkoper is beperkt tot de vervanging, reparatie of terugbetaling van de Goederen, naar goeddunken van de Verkoper.

Voorgaande garantie is exclusief en ter vervanging van alle andere garanties, zowel mondeling, schriftelijk, uitdrukkelijk, stilzwijgend of wettelijk. Stilzwijgende garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid of anderszins zijn niet van toepassing. De rechtsmiddelen van de Koper in dit verband zijn uitsluitend en exclusief zoals hierin beschreven. De Verkoper is niet aansprakelijk ten opzichte van de Koper voor indirecte, bijzondere, straf- of gevolgschade, zoals verlies van activiteit en/of winsten of onvermogen om de Goederen te gebruiken.

11. Overmacht

De Verkoper is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het niet uitvoeren van een Bindende Offerte of een Bevestiging van Bestelling, wanneer deze niet-uitvoering het gevolg is van gebeurtenissen die buiten de controle van de Verkoper vallen, zoals ongevallen met machines, gedeeltelijke of algemene stakingen (o.a. stakingen in de gebouwen van de Verkoper of bij leveranciers van de Verkoper) lock-out, oorlog of oorlogsdreiging, terroristische handelingen, vijandigheden, oproer, embargo's, handelingen of beperkingen van overheidsinstellingen, overmacht, brand, transportbelemmering, toevoerschaarste (in het bijzonder grondstoffen) en, algemeen, alle gevallen van overmacht, zoals beschreven door de Belgische wet. De Verkoper wordt vrijgesteld van zijn verplichting om een deel van een Bestelling die nog niet werd uitgevoerd op de datum dat de overmacht zoals hierboven beschreven zich voordeed, uit te voeren.

12. Wijziging in de situatie van de Koper

De Verkoper heeft het recht om van de Koper garanties voor betaling te eisen voordat er Goederen worden geleverd, inclusief het recht om een Bindende offerte of Bevestiging van Bestelling of een contract te annuleren of beëindigen in de volgende gevallen, waarbij deze lijst niet volledig is:

 

  • procedure van faillissement, reorganisatieplan met schuldeisers (zowel in der minne als door een rechtbank beslist) en/of andere procedures die wijzen op insolventie van de Koper.
  • negatief advies van de kredietverzekeraar van de Verkoper of overschrijding van het door de kredietverzekeraar toegekende kredietplafond
  • het niet naleven van de betaaldata van slechts één voorgaande factuur
  • geschil van welke aard dan ook tussen de Verkoper en de Koper,
  • betwisting van een wisselbrief of andere betaalgarantie.

 13. Exportcontrole

De Producten, inclusief bijhorende technologie of software, naargelang het geval, werden overeenkomstig de toepasselijke exportcontrolewetten en -voorschriften van de Verenigde Staten en/of Europese Unie geëxporteerd. Omzeilingen die indruisen tegen dergelijke exportcontrolewetten of -voorschriften zijn verboden.

De Koper is aansprakelijk en moet de Verkoper vergoeden en schadeloos stellen tegen eventuele aansprakelijkheid, verlies, claims, schade en kosten, die de Verkoper kan lijden of oplopen en die voortvloeien uit of op de een of andere manier verband houden met het niet nakomen van zijn verplichtingen door de Koper volgens dit artikel 13.

14. Kennisgevingen

Kennisgevingen die in het kader van onderhavig document vereist of toegestaan zijn door elk van de Partijen, moeten schriftelijk gebeuren en verzonden worden via aangetekend schrijven met bevestiging van ontvangst op het laatste adres van de andere Partij of via fax of e-mail, bevestigd door een aangetekend schrijven met bevestiging van ontvangst.

15. Toepasselijke wet en geschillen

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden en alle bijhorende verkoopovereenkomsten worden geregeld en geïnterpreteerd volgens de Belgische wetten.

Indien er geen schikking in der minne kan worden getroffen, komen de Verkoper en Koper overeen dat, volgens de uitsluitende keuze van de Verkoper, de Rechtbanken van Brussel of van de uitbatingszetel van de Verkoper of van de Koper alle geschillen die ontstaan uit koopovereenkomsten tussen de partijen zullen beslechten. Deze bepaling vormt geen beperking op het recht van de Verkoper om de zaak bij een andere bevoegde gerechtelijke overheid aanhangig te maken voor tijdelijke of bewarende maatregelen en sluit het recht van de Verkoper om betaling via schuldvorderingsprocedures te verkrijgen, niet uit. De toepasbaarheid van buitenlandse wetten en van de Conventie van Wenen (11 april 1980) worden expliciet uitgesloten.